دارای قابلیت پوره کردن غذاهای نیمه آماده400 واتاستیلنداردداردداردندارددارد0.6 کیلوگرم1.2 متر

1 کالا