سیلور580 میلی متر+++A1400 دور در دقیقه850 میلی متر16 عددانجام شستشو در زمان دلخواه (Preset)

1 کالا