ماشین ظرفشویی ۱۲ نفره سری کلین پاور SWD-126

ماشین ظرفشویی ۱۲ نفره سری کلین پاور SWD-126SNOWA Clean Power SWD-126 Dishwasher


رایگان

ویژگی‌های کلیدی محصول

  • برچسب انرژی: ++A
  • قفل کودک: دارد
  • برنامه شستشوی اقتصادی: دارد
  • برنامه شستشوی شدید: دارد
  • برنامه شستشوی ظروف چینی و شیشه ای: دارد

نقد و بررسی : ماشین ظرفشویی ۱۲ نفره سری کلین پاور SWD-126

در بیشــتر خانه هــا ماشــین ظرفشــویی جــزء یکــی از پرکاربردتریــن لوازم خانگــی اســت. بنابرایــن طبیعــی اســت کــه بســیاری از خانواده‌هــا نســبت بــه مصــرف انــرژی و هزینه‌هــای آن دچــار تردیــد و نگرانــی باشــند. تراز مصــرف انــرژی ++ A ایــن محصــول نویـد یـک شستشـوی بسـیار کـم مصـرف را بـه شـما می‌دهـد. نکتـه مهـم اینسـت کـه متوسـط مصـرف آب ایـن ظرفشـویی در هـر بـار اسـتفاده، فقـط ۱۱ لیتـر اسـت. شستشــو بــا نیمــی از ظرفیــت امــکان شســتن ظــروف، زمانــی کــه ماشــین کاملا پــر نیسـت را مهیـا می‌کنـد. بـا اسـتفاده از ایـن قابلیـت شـما قـادر خواهیـد بـود ظـروف را در سـبد بــالا و یــا ســبد پاییــن بچینیــد و فقــط همــان ســبد را شستشــو دهید؛ بنابرایــن عــاوه بــر صرفه‌جویــی در مصــرف آب و انــرژی، لازم نیســت تــا پــر شــدن کامــل ظرفشــویی منتظــر بمانیــد.

برنامـه شستشـوی سـریع ماشـین ظرفشـویی اسـنوا بـه شـما اجـازه می‌دهـد تـا ظرف‌هـا را تنهـا در ۶۰ دقیقـه تمیـز و خشـک نماییـد. ایــن گزینــه در ظرفشــویی، مناســب بــرای ظرف‌هــای کمتــــر کثیفـــی اســت کــــه بـــــه صــــورت روزانـــــــه از آنهــا اســتفاده می‌نمـــاییم. ســبد بالایــی ماشــین ظرفشــویی، دارای قابلیــت تنظیــم ارتفــاع اســت، بنابرایــن می‌تــوان ارتفــاع قفســه بالایــی را بــه راحتــی تــا ۵ سـانتیمتر تغییـر داد و فضـای قفسـه پاییـن را کـم و زیـاد نمود. بـا ایجـاد فضـای بیشـتر در قفسـه پاییـن، می‌توانیـد تمامـی ظـروف بـا هـر شـکل و انـدازه، از قابلمه‌هـای بلنـد گرفتـه تـا دیس‌هـای پهـن و بشـقاب‌های بـزرگ را در ایـن قسـمت جـای دهیـد.

مشخصات فنی : SNOWA Clean Power SWD-126 Dishwasher

ظرفیت ظرفشویی

12 نفره

عمق

60 سانتی متر

عرض

60 سانتی متر

ارتفاع

85 سانتی متر

وزن

60 کیلوگرم

کلاس انرژی

++A

قفل کودک

دارد

نمایشگر

LED

تعداد برنامه های شست وشو

6 برنامه شستشو

تعداد سبد

2 عدد

شستشوی سریع

دارد

شستشوی نصف ظرفیت

دارد

شستشوی با تاخیر

دارد

میزان صدا

49 دسی بل

میزان مصرف آب

11 لیتر

سایر مشخصات

برنامه شستشوی اقتصادی, برنامه شستشوی شدید, برنامه شستشوی ظروف چینی و شیشه ای, دارای سیستم عیب یاب هوشمند, سبد‌های تاشو, قابلیت تنظیم ارتفاع سبد دوم

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “ماشین ظرفشویی ۱۲ نفره سری کلین پاور SWD-126”